23 maja 2022 roku, Komisja Europejska przekazała do konsultacji publicznych projekty dwóch rozporządzeń delegowanych, które określając metodologię ograniczania emisji przy produkcji wodoru oraz warunki zaliczania paliw jako odnawialnych, będą miały zasadnicze znaczenie dla przyszłości funkcjonowania rynku wodoru w Europie. Rozporządzenia dotyczą: - Energii ze źródeł odnawialnych – metody oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla niektórych paliw - Produkcji odnawialnych paliw transportowych – udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Uwagi do obydwu projektów aktów prawnych można zgłaszać przez 4 tygodnie, czyli do 17 czerwca br. Uwagi zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu ostatecznego kształtu dokumentów. Zachęcamy do zapoznania się z tymi projektami oraz zgłaszania uwag poprzez przedstawiciela Klastra Technologii Wodorowych, który zgłosi KE oraz ministerstwu połączone uwagi członków.

Posted by Grzegorz Kulczykowski at 2022-06-08 07:56:40 UTC