USTAWA z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Zakończyły się prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska - w dniu 14 czerwca br. ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. W ustawie m.in. pozostały wcześniej procedowane zapisy związane z ustanowieniem fakultatywnego charakteru wydania rozporządzenia ws. bezpiecznych odległości (art. 73a POŚ): Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany: w art. 73a we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „określi” zastępuje się wyrazami „może określić”; (…) Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3, 4 i 5, art. 4 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Posted by Rafał Frączek at 2022-06-22 11:30:47 UTC