Dotacje na inwestycje Obecnie dostępny jest program z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, który jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, modernizujących bądź budujących nową dużą instalację wysokosprawnej kogeneracji. Zgodne z regulaminem, do wsparcia kwalifikują się inwestycje, w których 100 proc. wyprodukowanego ciepła i energii elektrycznej w jednostce pracującej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wykorzystywane jest na potrzeby własne. Co więcej, z programu wykluczone są instalacje, z których nie więcej niż 30 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Wsparciem mogą być objęte inwestycje dotyczące: 1. budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: - ciepło odpadowe, - energię ze źródeł odnawialnych, - paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór; 2. elementem uzupełniającym inwestycji w pkt 1) może być: - przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii), - magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu. https://bit.ly/3C2uI4H

Posted by Rafał Frączek at 2022-09-23 06:33:14 UTC